Posted By : Date : admin | 06-19-2018
การใช้เซลล์อวัยวะบริจาคเซลล์จากเมาส์หรือเซลล์ iPS นักวิจัยได้รวมตัวกับ MSNs, HUVECs พร้อมกับสารพันธุกรรมและชีวเคมีอื่น ๆ ที่มีส่วนช่วยในการสร้างเกาะเล็ก ๆ ของตับอ่อน ในสภาวะที่ช่วยบำรุงและบำรุงเซลล์ส่วนผสมจะกลั่นตัวและเกาะตัวเองเข้าไปในเกาะเล็ก ๆ ของตับอ่อน หลังจากที่มีการปลูกถ่ายเกาะเกี่ยวกับเนื้อเยื่อในรูปแบบเมาส์ของมนุษย์ซึ่งเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 อย่างรุนแรง (more…)
Read More
0 Comments
1 2 3 4