Posted By : Date : admin | 04-10-2019
การเกิดขึ้นของภูมิคุ้มกันวิทยาเมื่อเร็ว ๆ นี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของทะเลในการวิจัยและการดูแลรักษาโรคมะเร็งหลายรูปแบบทำให้เกิดความหวังใหม่กับผู้ป่วยและครอบครัวทั่วโลก สำหรับผู้ที่ตอบสนองต่อการรักษาผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่าทึ่งมาก การเปิดใช้งานระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยจากโรคมะเร็งสามารถฆ่าหรือลดขนาดเนื้องอกและในบางกรณีอาจนำไปสู่การให้อภัยอย่างสมบูรณ์ (more…)
Read More
0 Comments
1 2 3